Општа акта

 

Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Обавештење о разврставању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Потврда о извршеној регистрацији Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Решење о постављењу вршиоца дужности Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине