O nama

Služba je uspostavljena kao  organizaciono i  funkcionalno nezavisna služba Pokrajinske vlade za internu reviziju sa svojstvom pravnog lica; subjekti revizije, u poslovima interne revizije koju vrši  Služba (revizija svih organizacionih delova korisnika, svih programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti korisnika), su korisnici budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine, u smislu propisa koji uređuju budžetski sistem, izuzev indirektnih korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine koji su uspostavili internu reviziju. Služba obavlja poslove i aktivnosti kojima se pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja subjekta revizije; pomaže korisniku da ostvari svoje ciljeve, kroz sistematičnu i disciplinovanu procenu i vrednovanje upravljanjem rizicima, kontrole i upravljanje organizacijom. Služba pruža  savetodavne usluge kao što su: pružanje saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole. Služba obavlja reviziju sistema, finansijsku reviziju, revizija uspešnosti (performansi), reviziju informacionih tehnologija i  reviziju usklađenosti; Služba pomaže korisniku javnih sredstava u postizanju njegovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom od strane rukovodioca korisnika javnih sredstava; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija; efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja i zaštitu informacija. Služba obavlja poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa propisima kojima je uređena oblast interne revizije. U Službi se obavljaju opšte – pravni, normativno – pravni, upravni, studijsko – analitički, stručno – operativni, materijalno -finansijski i dokumentacioni poslovi koji se odnose na: pružanje potvrde adekvatnosti internih kontrola u pogledu njihove, uspešnosti i potpunosti; ocenu procesa upravljanja rizicima; proveru poštovanja politika i procedura; usglašenostima  sa zakonima i propisima; davanje saveta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi, procedure i zadaci; reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti. Služba priprema i dostavlja predsedniku Vlade AP Vojvodine: godišnji izveštaj o radu Službe; izveštaj o rezultatima svake pojedinačne revizije i svim važnim nalazima, datim preporukama i preduzetim radnjama za poboljšanje poslovanja subjekta revizije; periodične izveštaje o napretku u sprovođenju godišnjeg plana interne revizije; izveštaje o adekvatnosti resursa za obavljanje interne revizije i izveštaje o svim slučajevima u kojima su aktivnosti rukovodioca interne revizije i internih revizora naišle na ograničenja. Služba uspostavlja saradnju sa eksternom revizijom i obavlja ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije. U Službi se obavljaju materijalno – finansijski poslovi finansijske službe, koji se odnose na pripremu i izradu predloga finansijskog plana, pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, pripremu zahteva za isplatu sredstava, vođenje pomoćnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja.