Правилници

 

Правилник о заштити података о личности

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Правилник о начину обављања послова јавне набавке у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Стратегија управљања ризицима Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине