Организациона структура

 

На основу члана 21. Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист АПВ“, бр. 24/12,35/12,16/14,40/14,1/15,20/15 и 61/2016) и члана 9. Одлуке o оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 25/12), Служба је организована као јединствена организациона јединица.

Преглед броја покрајинских службеника на положају и извршилачким радним местима у Служби:

1. директор Службе………………………………………………………….1
2. самостални саветник……………………………………………………..1
3. саветник…………………………………………………………………….5

                УКУПНО: ……………………………………………………………..7