Прописи

1.Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);

2.Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 95/2018 и 72/2019);

3.Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 – др. закони, 92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – др. закон, 113/2017 – др. закони и 95/2018 – др. закони)

4.Законо о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);

5.Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење);

6.Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

7.Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);

8.Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени Гласник РС“ број 62/2006, 63/2006-испр., 115/2006-испр., 101/2007, 99/2010 и 108/2013, 99/2014 и 95/2018);

9.Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон);

10.Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину  („ Службени лист АПВ“, бр. 60/2018 и 40/2019);

11.Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Служебени лист АПВ“, бр. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 61/2016, 30/2017, 26/2018 и 28/2019)

12.Уредбу о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени Гласник РС“, број 80 /1992, 45/2016 и 98/2016);

13.Уредбу о буџетском рачуноводству ( „Службени Гласник РС“ број 125/2003 и 12/2006);

14.Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013);

15.Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013);

16.Правилник  о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 9/2014);

17.Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 15/2019)

18.Стратегију  развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период  2017 – 2020. године („Службени гласник РС”, бр. 51/2017);

19.Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 20/2014);

20.Покрајинску  скупштинску  одлуку  о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014 и 54/2014 – др. Одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019);

21.Пословник Покрајинске владе („Службени лист АПВ”, бр 28/2019, 30/2019- испр.).

22.Посебан  колективни уговор  за државне органе („Службени гласник РС”, бр. 38/2019);

23.Колективни  уговор  за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 58/2018 и 4/2019 – Анекс).

24.Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019)

25.Кодекс понашања службеника и намештиника у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист AПВ“, бр. 18/2019)

26.Одлука о условима и начину коришћења службених возила („Службени лист АПВ”, бр. 23/2011, 1/2012 – испр., 21/2013, 4/2015 и 28/2015);

27.Закон о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон);

28.Закон о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014, 94/2017 и 95/2018);

29.Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 63/2006 – испр., 115/2006 – испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018);

30.Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 – др. закони, 92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014, 21/2016 – др. закон, 113/2017 – др. закони и 95/2018 – др. закони);

31.Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон и 5/2015 – усклађени дин. изн. и 112/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 7/2017 – усклађени дин. изн. 113/2017, 7/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.);

32.Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – усклађени дин. изн., 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон и 5/2015 – усклађени дин. изн. и 112/2015, 112/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 7/2017 – усклађени дин. изн. 113/2017, 7/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.)

33.Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 25/2012);

34.Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011);

35.Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 92/2018);

36.Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 98/2007 – пречишћен текст и 84/2014 и 84/2015);

37.Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/2001, 15/2002 – др. уредба*, 30/2002, 32/2002 – испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон);

38.Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење и 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018);

39.Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки („Службени гласник РС”, бр. 83/2015);

40.Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС”, бр. 29/2013 и 83/2015);

41.Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС”, бр. 29/2013);

42.Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС”, бр. 33/2013);

43.Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС”, бр. 77/2014 и 83/2015);

44.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019);

45.Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, бр. 83/2015);

46.Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 29/2013);

47.Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Службени гласник РС”, бр. 83/2015);

48.Правилник о садржини регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС”, бр. 75/2013);

49.Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС”, бр. 56/2014);

50.Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС”, бр. 93/2015);

51.Закон о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 – др. закон);

52.Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017);

53.Покрајинска уредба о оцењивању и напредовању запослених („Службени лист АПВ“, број 2/2013);

54.Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 116/2014 и 95/2018);

55.Уредба о начину извештавања о свим финансијским и нефинансијским приливима и одливима средстава намењених за отклањање последица на подручјима погођеним поплавама („Службени гласник РС”, бр. 105/2014);

56.Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 76/2013);

57.Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014);

58.Упутство о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима („Службени лист АПВ”, бр. 49/2014, 51/2014, 3/2015 и 48/2015);

59.Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, бр. 68/2010);

60.Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС”, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014 и 71/2014 – испр., 14/2016, 21/2017, 20/2018 и 104/2018);

61.Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/2015 и 104/2018);

62.Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године („Службени гласник РС”, бр. 51/2017);

63.Покрајинска скупштинска одлука о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист АПВ”, бр. 64/2016);