О нама

 

Служба је успостављена као  организационо и  функционално независна служба Покрајинске владе за интерну ревизију са својством правног лица; субјекти ревизије, у пословима интерне ревизије коју врши  Служба (ревизија свих организационих делова корисника, свих програма, активности и процеса у надлежности корисника), су корисници буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, у смислу прописа који уређују буџетски систем, изузев индиректних корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине који су успоставили интерну ревизију. Служба обавља послове и активности којима се пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања субјекта ревизије; помаже кориснику да оствари своје циљеве, кроз систематичну и дисциплиновану процену и вредновање управљањем ризицима, контроле и управљање организацијом. Служба пружа  саветодавне услуге као што су: пружање савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и контроле. Служба обавља ревизију система, финансијску ревизију, ревизија успешности (перформанси), ревизију информационих технологија и  ревизију усклађености; Служба помаже кориснику јавних средстава у постизању његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца корисника јавних средстава; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања и заштиту информација. Служба обавља послове из своје надлежности у складу са прописима којима је уређена област интерне ревизије. У Служби се обављају опште – правни, нормативно – правни, управни, студијско – аналитички, стручно – оперативни, материјално -финансијски и документациони послови који се односе на: пружање потврде адекватности интерних контрола у погледу њихове, успешности и потпуности; оцену процеса управљања ризицима; проверу поштовања политика и процедура; усглашеностима  са законима и прописима; давање савета и стручних мишљења када се уводе нови системи, процедуре и задаци; ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности. Служба припрема и доставља председнику Владе АП Војводине: годишњи извештај о раду Службе; извештај о резултатима сваке појединачне ревизије и свим важним налазима, датим препорукама и предузетим радњама за побољшање пословања субјекта ревизије; периодичне извештаје о напретку у спровођењу годишњег плана интерне ревизије; извештаје о адекватности ресурса за обављање интерне ревизије и извештаје о свим случајевима у којима су активности руководиоца интерне ревизије и интерних ревизора наишле на ограничења. Служба успоставља сарадњу са екстерном ревизијом и обавља остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије. У Служби се обављају материјално – финансијски послови финансијске службе, који се односе на припрему и израду предлога финансијског плана, припрему и комплетирање документације за извршење финансијског плана, припрему захтева за исплату средстава, вођење помоћних књига и усклађивање са главном књигом трезора и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја.