Правилници

 

Правилник о заштити података о личности

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Правилник о начину обављања послова јавне набавке у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 2022.

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 2023.