Документа

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Посебан програм обуке за 2023. годину

План набавки на које се Закон о јавним набавкама на примењује за 2023. годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Финансијски план за 2023. годину

Образац 5 – 01.01. – 31.03.2023. године

Образац 5 – 01.01. – 30.06.2023. године

Образац 5 – 01.01. – 30.09.2023. године

Извештај о извршењу финансијског плана за период 01.01 – 31.12.2022. године

Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Обавештење о разврставању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Потврда о извршеној регистрацији Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Решење о постављењу вршиоца дужности Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Стратегија управљања ризицима Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине