Propisi

1.Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019);

2.Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 95/2018 i 72/2019);

3.Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – dr. zakon, 113/2017 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni)

4.Zakono o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje);

5.Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2016, 95/2018 – autentično tumačenje);

6.Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10);

7.Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015);

8.Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni Glasnik RS“ broj 62/2006, 63/2006-ispr., 115/2006-ispr., 101/2007, 99/2010 i 108/2013, 99/2014 i 95/2018);

9.Zakon o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon);

10.Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu  („ Službeni list APV“, br. 60/2018 i 40/2019);

11.Pokrajinska uredba o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine („Služebeni list APV“, br. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 61/2016, 30/2017, 26/2018 i 28/2019)

12.Uredbu o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni Glasnik RS“, broj 80 /1992, 45/2016 i 98/2016);

13.Uredbu o budžetskom računovodstvu ( „Službeni Glasnik RS“ broj 125/2003 i 12/2006);

14.Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013);

15.Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013);

16.Pravilnik  o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 9/2014);

17.Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br. 15/2019)

18.Strategiju  razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period  2017 – 2020. godine („Službeni glasnik RS”, br. 51/2017);

19.Statut Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 20/2014);

20.Pokrajinsku  skupštinsku  odluku  o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014 i 54/2014 – dr. Odluka, 37/2016, 29/2017 i 24/2019);

21.Poslovnik Pokrajinske vlade („Službeni list APV”, br 28/2019, 30/2019- ispr.).

22.Poseban  kolektivni ugovor  za državne organe („Službeni glasnik RS”, br. 38/2019);

23.Kolektivni  ugovor  za organe Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 58/2018 i 4/2019 – Aneks).

24.Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS”, 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 i 68/2019)

25.Kodeks ponašanja službenika i nameštinika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 18/2019)

26.Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila („Službeni list APV”, br. 23/2011, 1/2012 – ispr., 21/2013, 4/2015 i 28/2015);

27.Zakon o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona, 83/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2014 – dr. zakon);

28.Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014, 94/2017 i 95/2018);

29.Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/2006, 63/2006 – ispr., 115/2006 – ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018);

30.Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013, 55/2013 i 99/2014, 21/2016 – dr. zakon, 113/2017 – dr. zakoni i 95/2018 – dr. zakoni);

31.Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. i 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn. 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn.);

32.Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. i 112/2015, 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn. 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn.)

33.Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 25/2012);

34.Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011);

35.Fiskalna strategija za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 92/2018);

36.Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 98/2007 – prečišćen tekst i 84/2014 i 84/2015);

37.Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/2001, 15/2002 – dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 – ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon);

38.Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018);

39.Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na portalu javnih nabavki („Službeni glasnik RS”, br. 83/2015);

40.Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS”, br. 29/2013 i 83/2015);

41.Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS”, br. 29/2013);

42.Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS”, br. 33/2013);

43.Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 77/2014 i 83/2015);

44.Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/2015 i 41/2019);

45.Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS”, br. 83/2015);

46.Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 29/2013);

47.Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS”, br. 83/2015);

48.Pravilnik o sadržini registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS”, br. 75/2013);

49.Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 56/2014);

50.Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 93/2015);

51.Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 – dr. zakon);

52.Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017);

53.Pokrajinska uredba o ocenjivanju i napredovanju zaposlenih („Službeni list APV“, broj 2/2013);

54.Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 116/2014 i 95/2018);

55.Uredba o načinu izveštavanja o svim finansijskim i nefinansijskim prilivima i odlivima sredstava namenjenih za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama („Službeni glasnik RS”, br. 105/2014);

56.Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 76/2013);

57.Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014);

58.Uputstvo o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima („Službeni list APV”, br. 49/2014, 51/2014, 3/2015 i 48/2015);

59.Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS”, br. 68/2010);

60.Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014 i 71/2014 – ispr., 14/2016, 21/2017, 20/2018 i 104/2018);

61.Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Službeni glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018);

62.Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine („Službeni glasnik RS”, br. 51/2017);

63.Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta („Službeni list APV”, br. 64/2016);