Документа

 

Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Обавештење о разврставању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Потврда о извршеној регистрацији Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Решење о постављењу вршиоца дужности Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Правилник о утврђивању посебног програма обуке запослених у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Правилник о начину обављања послова јавне набавке у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

Стратегија управљања ризицима Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине